ПРЕГЛЕД КАДРОВА У ЗАСТАВА ЗЗЗР доо
на дан 31.12.2022.

Укупан број запослених /по основу уговора о раду/ у ЗАСТАВА ЗЗЗР доо Крагујевац на дан 31.12.2022. године је 171, од тога 163 на неодређено време и 8 на одређено време.

У примарној здравственој заштити је укупно 153 запослених (трајно уговорених - на неодређено време 147 и привремено уговорених - на одређено време 6, у складу са Инструкцијом МЗРС)
 • 111 здравствених радника (39 лекара - од тога 1 на одређено и 72 мед. техничара, од тога 1 на одређено)
 • 1 дипломирани фармацеут - специјалиста токсикологије 
 • 1 здравствени сарадник - дипломирани психолог
 • 40 нездравствених радника (од тога 4 на одређено).
НАПОМЕНА: Поред 153 трајно и привремено уговорених радника - ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ НЕАКТИВНИХ РАДНИКА је уговорен 1 медицински техничар (на одређено време).

У специфичној здравственој заштити укупно је 18 запослених:
 • 13 здравствених радника /од којих 3 лекара и 10 мед. техничара (1 на одређено)
 • 3 здравствена сарадника
 • 2 нездравствена радника

Укупно запослених - 171:
 • здравствених радника - 124
 • специјалиста токсикологије - 1
 • здравствених сарадника - 4
 • нездравствених радника - 42

Укупан број радно ангажованих по другим основима:
 • по основу Уговора о допунском раду - 2
 • по основу Уговора о делу - 3
 • по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова - 2
 • волонтери ангажовани преко организације ЦРВЕНИ КРСТ КРАГУЈЕВАЦ - 3
 • по Уговору са НСЗ Моја прва плата - 9
Укупно: 19

                                                                                    СВЕГА УКУПНО: 190