ПРЕГЛЕД КАДРОВА У ЗАСТАВА ЗЗЗР доо
на дан 31.05.2023.

Укупан број запослених /по основу уговора о раду/ у ЗАСТАВА ЗЗЗР доо Крагујевац на дан 31.05.2023. године је 172, од тога 161 на неодређено време и 11 на одређено време.

У примарној здравственој заштити је укупно 153 запослених (трајно уговорених - на неодређено време 146 и привремено уговорених - на одређено време 7, у складу са Инструкцијом МЗРС)
 • 110 здравствених радника (38 лекара и 72 мед. техничара, од тога 2 на одређено)
 • 1 дипломирани фармацеут - специјалиста токсикологије 
 • 2 здравствена сарадника - дипломирани психолози
 • 40 нездравствених радника (од тога 5 на одређено).
НАПОМЕНА: Поред 153 трајно и привремено уговорених радника - ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ НЕАКТИВНИХ РАДНИКА је уговорен и 1 медицински техничар на неодређено време.

У специфичној здравственој заштити укупно је 19 запослених:
 • 15 здравствених радника /од којих 3 лекара и 12 мед. техничара (4 на одређено)
 • 2 здравствена сарадника
 • 2 нездравствена радника

Укупно запослених - 172:
 • здравствених радника - 125
 • специјалиста токсикологије - 1
 • здравствених сарадника - 4
 • нездравствених радника - 42

Укупан број радно ангажованих по другим основима:
 • по основу Уговора о допунском раду - 3
 • по основу Уговора о делу - 3
 • по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова - 2
 • по основу обављања приправничког стажа - 1
 • по Уговору са НСЗ Моја прва плата - 9
Укупно: 18

                                                                                                       СВЕГА УКУПНО: 190