ПРЕГЛЕД КАДРОВА У ЗАСТАВА ЗЗЗР доо
на дан 31.10.2023.

Укупан број запослених /по основу уговора о раду/ у ЗАСТАВА ЗЗЗР доо Крагујевац на дан 31.10.2023. године је 168, од тога 158 на неодређено време и 10 на одређено време.

У примарној здравственој заштити је укупно 151 запослени (трајно уговорених - на неодређено време 143 и привремено уговорених - на одређено време 8, у складу са Инструкцијом МЗРС)
 • 108 здравствених радника (36 лекара и 72 мед. техничара, од тога 3 на одређено)
 • 1 дипломирани фармацеут - специјалиста токсикологије 
 • 2 здравствена сарадника - дипломирани психолози
 • 40 нездравствених радника (од тога 5 на одређено).
НАПОМЕНА: Поред 151 трајно и привремено уговореног радника - ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ НЕАКТИВНИХ РАДНИКА је уговорено 5 запослених на неодређено време (3 мед. техничара и 2 нездравствена радника).

У специфичној здравственој заштити укупно је 17 запослених:
 • 13 здравствених радника /од којих 3 лекара и 10 мед. техничара (2 на одређено)
 • 2 здравствена сарадника
 • 2 нездравствена радника

Укупно запослених - 168
 • здравствених радника - 121
 • специјалиста токсикологије - 1
 • здравствених сарадника - 4
 • нездравствених радника - 42

Укупан број радно ангажованих по другим основима:
 • по основу Уговора о допунском раду - 4
 • по основу Уговора о делу - 0
 • по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова - 2
 • по основу обављања приправничког стажа - 4
 • по основу закљученог Уговора са Црвеним Крстом Крагујевац - 2
 • по Уговору са НСЗ Моја прва плата - 0
Укупно: 12

                                                                                                       СВЕГА УКУПНО: 180