ПРЕГЛЕД КАДРОВА У ЗАСТАВА ЗЗЗР доо, на дан 31.03.2024.Укупан број запослених (по основу уговора о раду) у ЗАСТАВА ЗЗЗР доо Крагујевац на дан 31.03.2024. године је 182, од тога 177 на неодређено време и 5 на одређено време.

Укупно запослених у примарној здравственој заштити: 164

трајно уговорених - на неодређено време - 163
 • 116 здравствених радника (44 лекара и 72 мед. техничара)
 • 1 дипломирани фармацеут - специјалиста токсикологије 
 • 2 здравствена сарадника - дипломирани психолози
 • 44 нездравствених радника
привремено уговорених, по Инструкцији МЗРС, на одређено време - 1 здравствени радник (медицински техничар у Одељењу опште медицине)

У специфичној здравственој заштити укупно је 18 запослених:
 • 14 здравствених радника (од којих 3 лекара и 11 мед. техничара)
 • 2 здравствена сарадника
 • 2 нездравствена радника
Укупно запослених - 182
 • здравствених радника - 131
 • специјалиста токсикологије - 1
 • здравствених сарадника - 4
 • нездравствених радника - 46
Укупан број радно ангажованих по другим основима:
 • по основу Уговора о допунском раду - 5
 • по основу Уговора о делу - 0
 • по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова - 4
 • по основу обављања приправничког стажа - 4
 • по Уговору са НСЗ Моја прва плата - 6
Укупно: 19

                                                                                                       СВЕГА УКУПНО: 201