Конкурс

 

 

Na osnovu Odluke direktora br. 469 od 28.02.2020. godine Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac raspisuje sledeći

 

 

O G L A S

 

za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom jednog laboratorijskog tehničara, zbog povećanog obima posla na period do 3 meseca, uz mogućnost zaposlenja do 24 meseca

 

 

Uslovi:

-     srednje obrazovanje - (laboratorijski tehničar, IV stepen);

-        položen stručni ispit;

-        licenca;

-        najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar.

 

            Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidat je dužan da uz prijavu dostavi:

-        kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom;

-        overenu fotokopiju diplome o završenoj školi, položenom stručnom ispitu i licenci;

-        dokaz o radnom iskustvu.

 

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni osnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose lično ili poštom na adresu:

Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac, ul. Dr Mihajlo Mika Marković br. 1., 34000 Kragujevac.

 

 

 

                                                                                              DIREKTOR DRUŠTVA

 

 Prim. dr sci med. Antonio Dimitrovski

 

 

 

 


 

 

Na osnovu Odluke direktora Zavoda br. 346 od 14.02.2020. godine, Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac raspisuje sledeći

  

O G L A S

 

za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom jednog izvršioca, za obavljanje poslova spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge sa punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla, za period do 3 meseca, uz mogućnost zaposlenja do 24 meseca.

 

Uslov: stečeno osnovno obrazovanje, II stepen.

            Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidat je dužan da uz prijavu dostavi:

-          kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom i

-          overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi.

 

Po završenom konkursu predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Prijavom na oglas kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

 Prijave se podnose lično ili poštom na adresu:

»Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac, ul. Dr Mihajlo Mika Marković br. 1., 34000 Kragujevac.«

Nepotpune i neblagovremene  prijave neće biti razmatrane.

 

  

 DIREKTOR DRUŠTVA  

Prim. dr sci med. Antonio Dimitrovski

 


 Na osnovu Odluke direktora br. 2364 od 30.09.2019. godine Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac raspisuje sledeći

 O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom jednog višeg Ro tehničara u Službi za specijalističko konsultativnu delatnost, zbog povećanog obima posla
 

Uslovi:

-          Viši radiološki tehničar sa  visokim obrazovanjem:

- (na osnovnim studijama I stepena (strukovne/akademske) po propisu koje uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005.godine ili

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005.godine).

-          Položen stručni ispit

-          Licenca

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidat je dužan da uz prijavu dostavi:

-          kratku biografiju

-          overenu fotokopiju diplome o završenoj školi, položenom stručnom ispitu i licenci

-          lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za radno mesto na koje se prima. Po završenom konkursu predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose lično ili poštom na adresu:

 

Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac, ul. Dr Mihajlo Mika Marković br. 1., 34000 Kragujevac.

 


Na osnovu Odluke Skupštine Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac, br. 1842 od 31.07.2019. godine Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac objavljuje

 

O G L A S

o raspisivanju licitacije za prodaju vozila

 

  1. Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac oglašava javnu prodaju sledećih vozila putem licitacije:

-          Kombi VW, KG-130-TR, putničko vozilo 1+8, početna cena 80.000,00 dinara;

-          Zastava 101, KG 151-HR, početna cena 15.000,00 dinara;

-          Florida 1,4, sa nosilima, KG-050-YX, početna cena 25.000,00 dinara;

-          Florida 1,4, sa nosilima, KG 027-WT, početna cena 12.000,00 dinara;

-          Florida 1,3 cw, KG-017-AA, početna cena 17.000,00 dinara;

-          Florida 1,6L,KG-145-MS, početna cena 18.000,00 dinara i

-          Zastava 101 KG-151- YW, početna cena 15.000,00 dinara.

  1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja do početka javne licitacije, koja će se održati dana 23.10.2019. godine, uplate depozit u iznosu od 10% od utvrđene početne cene vozila,  na račun br. 840-69166754, primalac depozita Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac, sa naznakom uplata depozita za javnu licitaciju.
  2. Potencijalnim kupcima će se omogućiti razgledanje vozila koja su predmet prodaje na dan licitacije dva sata pre održavanja licitacije.
  3. Datum i vreme početka prijema ponuda za učešće u postupku javne licitacije je od 14.10.2019. godine.

Datum i vreme završetka prijema ponuda za učešće u postupku javne licitacije je 23.10.2019. godine do 12 časova.

Ponuda se podnosi u pisanoj formi na adresu Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac, ul. Dr Mihajlo Mika Marković br. 1., sa naznakom prijava za javnu licitaciju za prodaju vozila.

Datum, vreme i mesto održavanja javne licitacije je 23.10.2019. godine u 12 časova u Velikoj sali matične zgrade Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac.

  1. Ponuda fizičkih lica treba da sadrži: ime i prezime, prebivalište, JMBG, broj lične karte, broj telefona i ponuđenu cenu po vozilu.

Ponuda pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overenog pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i ponuđenu cenu /po vozilu/.

Da bi lice učestvovalo u postupku javne licitacije neophodno je da zajedno sa ponudom dostavi i dokaz o uplati depozita.

  1. Predmet prodaje dodeliće se onom učesniku licitacije koji ponudi najvišu cenu.

Troškove PDV-a, troškove prenosa vlasništva, kao i troškove transporta vozila i sl. snosi kupac.

Službena vozila se prodaju u viđenom i zatečenom stanju, bez prava na reklamaciju.

  1. Učesniku koji ponudi najvišu cenu uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac a u saglasnosti sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji se bude zaključio po okončanoj licitaciji.

U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava i uplaćeni depozit se ne vraća.

Učesnicima javne licitacije koji ne budu izabrani kao kupac vraća se uplaćeni depozit u roku od 30 dana od dana završetka licitacije.

  1. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu /po vozilu/, u roku od 5 dana od dana potpisivanja Zapisnika o rezultatima javne licitacije.

Kupljeno vozilo kupac je dužan da isplati u celosti pre preuzimanja vozila u roku od 5 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

  1. Detaljnije informacije u vezi sa prodajom vozila javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon broj 062/8834860. Kontakt osoba Goran Obradović.

 

 


На основу члана 19. Одлуке о вршењу оснивачких права над Застава Заводом за здравствену заштиту радника доо Крагујевац (“Сл. Лист Града Крагујевца“, бр. 18/18), а сагласно чл. 219. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011,99/2011, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Скупштина Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац

 

 

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

За мандатни период од 4 године

 

1.      Расписати јавни конкурс за избор директора Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке.

 

Услови које директор мора испуњавати:

1.      лице које није осуђивано за кривична дела из надлежности основних и виших судова;

2.      лице које има завршен медицински факултет и положен специјалистички испит

или

правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;

3.      5 година радног стажа у области здравствене заштите.

 

Пријаву са назнаком "Конкурс за директора" са потребном документацијом доставити на адресу:  ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТИ РАДНИКА доо Крагујевац, Ул. Михајло Мика Марковић бр. 1, 34000 Крагујевац.

Уз пријаву са биографијом кандидати треба да доставе доказе о испуњености услова из конкурса:

·         Уверење Основног суда у Крагујевцу да лице није осуђивано за кривична дела из надлежности основних и виших судова

·         Извод из матичне књиге рођених

·         Оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету

·         Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за све кандидате здравствене струке)

·         Оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту (за специјалисте)

·         Потврда о радном стажу у области здравствене заштите (за све кандидате)

·         Лиценца за рад издата од стране надлежне лекарске коморе (за кандидате здравствене струке)

·         Доказ о извршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате правне и економске струке).

 

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у листу "Политика".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

                                                                                                                Председник скупштине

 

 

                                                                                                     ЗЗЗЗР доо Крагујевац

 

 

 

                                                                                               Марко Јанковић, дипл. правник

 

 


 

ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА доо – у реструктурирању
ДИРЕКТОР
БРОЈ:
ДАНА:
КРАГУЈЕВАЦ, Косовска 4.
 
 
            На основу Одлуке директора ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању бр. 2516 од 27.09.2013.године, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС бр. 36/10 и 42/10), а у складу са Кадровским планом Завода за 2013.годину ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању расписује
 
 
О Г Л А С
 
за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 (три)  месеца
5 медицинских техничара са пуним радним временом
 
1.      Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 (три) месеца, пет медицинских техничара са пуним радним временом.
2.      Услови за заснивање радног односа за послове из овог Огласа су општи услови из Закона о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), посебни услови утврђени Правилником о систематизацији радних места (Сл. информација Застава ЗЗЗР доо Крагујевац - у реструктурирању бр. 2 од 11.03.2013.год.-пречишћен текст и бр. 4 од 13.06.2013.год.) и Акта о процени ризика.
3.      Посебни услови за заснивање радног односа за послове из овог Огласа су:
-        завршена средња медицинска школа општег смера, стечено стручно звање медицинског техничара/сестре општег смера (ИВ степен стручне спреме);
-        положен стручни испит за послове медицинског техничара/сестре општег смера;
-        кандидат мора да испуњава психо-физичку и здравствену способност за рад.
4.      Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се по следећим критеријумима:
-        просечна оцена током школовања
-        радно искуство
-        дужина чекања на посао.
По извршеном бодовању формира се прелиминарна ранг листа. Ранг листа није обавезујућа. На основу ранг листе врши се избор кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и извршиће се психолошко тестирање кандидата. Коначна одлука о избору кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној ранг листи.
5.      Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
-        диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
-        уверење о положеном стручном испиту
-        сведочанства за сваки разред средње школе
-        дозвола за рад – лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
-        фотокопија радне књижице
-        извод из матичне књиге рођених
-        кратка биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адреса.
 
6.      Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању.
7.      Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на е-маил: zzzrkg@open.telekom.rs и објавити у листу "Послови" Националне службе за запошљавање.
8.      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
9.      Кандидати који не уђу у ужи избор и кандидати који не задовоље на психолошком тестирању неће бити посебно обавештени о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на сајту ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању zzzrkg@open.telekom.rs. Ови кандидати могу захтевати повраћај конкурсне документације - контакт телефон: 034/617-0263.
10.   Пријаве доставити на адресу: ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању, Косовска бр. 4., са назнаком "За Оглас", или лично у собу бр. 240, ИИ спрат, матична зграда Завода Косовска бр. 4.
11.   Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Завода, а кандидати који уђу у ужи избор ће бити лично обавештени писаним путем.
 
 
 
                  ЗАСТАВА ЗЗЗР ДОО-У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
                                                    ДИРЕКТОР
 
               Милинка Тодоровић Баралић,дипл.правник