Конкурс

 

 

ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА доо – у реструктурирању
ДИРЕКТОР
БРОЈ:
ДАНА:
КРАГУЈЕВАЦ, Косовска 4.
 
 
            На основу Одлуке директора ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању бр. 2516 од 27.09.2013.године, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС бр. 36/10 и 42/10), а у складу са Кадровским планом Завода за 2013.годину ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању расписује
 
 
О Г Л А С
 
за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 (три)  месеца
5 медицинских техничара са пуним радним временом
 
1.      Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 (три) месеца, пет медицинских техничара са пуним радним временом.
2.      Услови за заснивање радног односа за послове из овог Огласа су општи услови из Закона о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), посебни услови утврђени Правилником о систематизацији радних места (Сл. информација Застава ЗЗЗР доо Крагујевац - у реструктурирању бр. 2 од 11.03.2013.год.-пречишћен текст и бр. 4 од 13.06.2013.год.) и Акта о процени ризика.
3.      Посебни услови за заснивање радног односа за послове из овог Огласа су:
-        завршена средња медицинска школа општег смера, стечено стручно звање медицинског техничара/сестре општег смера (ИВ степен стручне спреме);
-        положен стручни испит за послове медицинског техничара/сестре општег смера;
-        кандидат мора да испуњава психо-физичку и здравствену способност за рад.
4.      Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се по следећим критеријумима:
-        просечна оцена током школовања
-        радно искуство
-        дужина чекања на посао.
По извршеном бодовању формира се прелиминарна ранг листа. Ранг листа није обавезујућа. На основу ранг листе врши се избор кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и извршиће се психолошко тестирање кандидата. Коначна одлука о избору кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној ранг листи.
5.      Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
-        диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
-        уверење о положеном стручном испиту
-        сведочанства за сваки разред средње школе
-        дозвола за рад – лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
-        фотокопија радне књижице
-        извод из матичне књиге рођених
-        кратка биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адреса.
 
6.      Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању.
7.      Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на е-маил: zzzrkg@open.telekom.rs и објавити у листу "Послови" Националне службе за запошљавање.
8.      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
9.      Кандидати који не уђу у ужи избор и кандидати који не задовоље на психолошком тестирању неће бити посебно обавештени о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на сајту ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању zzzrkg@open.telekom.rs. Ови кандидати могу захтевати повраћај конкурсне документације - контакт телефон: 034/617-0263.
10.   Пријаве доставити на адресу: ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Крагујевац – у реструктурирању, Косовска бр. 4., са назнаком "За Оглас", или лично у собу бр. 240, ИИ спрат, матична зграда Завода Косовска бр. 4.
11.   Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Завода, а кандидати који уђу у ужи избор ће бити лично обавештени писаним путем.
 
 
 
                  ЗАСТАВА ЗЗЗР ДОО-У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
                                                    ДИРЕКТОР
 
               Милинка Тодоровић Баралић,дипл.правник