Кaдровскa структурa Зaводa


- ЗАСТАВА – ЗЗЗР" д.о.о., располаже стручњацима различитих профила и нивоа стручности, чиме је обезбеђен тимски рад у предузимању, како медицинских, тако и других мера заштите здравља радника.
- У ЗАВОДУ на дан 21.04.2017.г. ради укупно 213 запослених и то:

  • 48 специјалиста (од тога су 2 субспецијалисти, алерголог и радиолошке заштите, 2 доктора наука, 3 магистра, 4 примаријуса) 
  • 18 радника ВСС
  • 30 радник ВС
  • 92 радника ССС
  • 1 ВКР радник
  • 6 КВР радника
  • 18 НК радник

од тога 186 на неодређено и 27 на одређено време , тако да ЗАВОД има заокружену кадровску структуру за обављање утврђене делатности , чија континуирана едукација у оквиру Института "Др Д. Карајовић" и Медицинског факултета, гарантује обављање обима послова здравствене заштите на високо стручном нивоу.