Делaтност

 

-  ЗАВОД у организационом и функционалном смислу представља специјализовану институцију у области здравствене заштите и безбедности и здравља на раду чија је делатност изузетно хуманог карактера. ЗАВОД  је конципиран тако да обавља послове:
  • примарне здравствене заштите одраслог становништва ( радници , пензионери  и дрге категорије ) ,као општи  интерес друштва;
  • специфичне здравствене заштите, које је дужан да обезбеди послодавац запосленим радницима;
-  У оквиру примарне здравствене заштите ЗАВОД  обавља јединствену превентивно-куративну функцију из области:
  • ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И ГИНЕКОЛОГИЈЕ
  • СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- КОНСУЛТАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ УКЉУЧУЈУЋИ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ,РЕНТГЕН, ФУНКЦИОНАЛНОМ, УЛТРАЗВУЧНОМ И ДРУГОМ ДИЈАГНОСТИКОМ.
-  Примарну здравствену заштиту у овом ЗАВОДУ  остварује одрасло становништво – углавном радно активна популација , пензионери и други који су се определили да здравствену заштиту остварују у нашем ЗАВОДУ ( око 35000 осигураника укључујући и око 5000 пензионера,  остварујући 179.700 лекарских прегледа годишње).
 
-  У оквиру специфичне здравствене заштите ЗАВОД обавља све послове на очувању и унапређењу здравствене заштите радника, које дефинише Програм здравствене заштите радника РС припремљен на основу Резолуције Светске здравствене организације и други позитивни прописи (око 10.500 прегледа и 18.745 услуга, према подацима за 2015.).
 
-  ЗАВОД  се самостално бави и  истраживачко развојним пословима и наставно образовном делатношћу као наставна база Медицинског факултета.

- Сви ови послови, који чине делатност, сврставају ЗАВОД  у ред оних установа које се здравственом заштитом радника баве у ширем смислу те речи, што подразумева институцију за цео опсег здравља и одређене функције за запослено становништво.

 
- Медицина рада :
 У области медицине рада ЗАВОД обавља:
 
1. Претходне лекарске прегледе и периодичне лекарске прегледе радника који раде на радним местима са повећаним ризиком
2. систематске лекарске прегледе
3. циљане прегледе
4. обраду за ИК
5. прегледе са издавањем лекарског уверења за рад: при заснивању радног односа, при промени радног места, за упис у школу или факултет, лекарска уверења на лични захтев, захтев суда и државних органа
6. прегледе са издавањем лекарског уверења за возаче аматере
7. прегледе за издавање лекарског уверења за возаче професионалце и периодични прегледи возача    професионалаца
8. обука возача и кандидата за возаче из прве помоћи
9. обука запослених за пружање прве помоћи
10. едукација запослених о ризицима на радном месту и мерама здравствене заштите
11. промоција здравља на радном месту у односу на Акт о процени ризика, промоција здравих стилова живота, едукација радника...
12. периодични преглед радника који раде у зони зрачења (јонизујућег и нејонизујућег) 
13.  комисијске оцене здравственог стања за: оцену радне способности (промена радног места), проценат телесног оштећења, за решавање стамбеног питања, за надокнаду штете због последица повреда на раду и проф. обољења, за професионалну орјентацију и селекцију, за усвајање деце и хранитељство
14. лекарско уверење за држање и ношење оружја
15. лекарска уверења за поморце